فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 1

موضوع اصلی :
موضوع فرعی :
فیزیولوژی ورزشی
ناشر :
زبان :
فارسی
سال چاپ :
1398
نوبت چاپ :
3
شابک :
9786003551978
تعداد صفحات :
256
نوع جلد/ سایز - قطع :
شوميز / وزيري
وزن:
380
افزودن به علاقه مندی ها
تعداد :
1
قیمت : 189,000تومان

بدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را به‌ خوبی در زندگی ایفا کند باید از آمادگی جسمانی  خوبی برخوردار باشد یعنی به‌طور مداوم انرژی لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به طور کامل انجام دهد.

فیزیولوژی ورزش به مطالعه این امر می‌پردازد که با انجام تمرینات ورزشی چه اتفاقی در بدن افتاده و استرس ناشی از ورزش چه تغییری در کارکرد اعضا و دستگاه‌های مختلف بدن ایجاد می‌کند.

ناشناخته های بیشماری در بدن و تاثیرات فعالیت های بدنی منظم در ساختارها و عملکرد دستگاه های بدن وجود دارد ولی امیدواریم با مطالعه این کتاب درک تازه ای نسبت به ساختار و عملکرد عضلات در حین ورزش ، سوخت و ساز ، کنترل عصبی-عضلانی ، کنترل هورمونی و انرژی هزینه‌ای و خستگی در هنگام فعالیت ورزشی همچنین واکنش دستگاه قلبی-تنفسی به فعالیت ورزشی شدید ، اصول تمرین ، سازگاری های مربوط به تمرین مقاومتی و در نهایت سازگاری های ناشی از تمرینات هوازی  و بی هوازی پیدا کنید.

حوصله ی خوندن توضیحات رو نداری! از اینجا می تونی ویدئو کامل معرفی کتاب رو ببینی.

 فصل اول ساختار بر عملکرد عضله فعال:

آناتومی عملکردی عضله اسکلتی/اپی میوزیوم/فاسیکول/پری میوزیوم:تارهای عضلانی/پلاسمالما/سارکوپلاسم/توبول های عرضی/شبکه سارکوپلاسمی/سارکومرها/اکتین/تروپومیوزین/تروپونین/نبولین/انقباض تار عضله/دوگانه تحریک-انقباض/نقش کلسیم در تار عضله/نظریه لغزش فیلافنتی/ضربه پرتوان/آدنوزین تری فسفات:آدنوزین تری فسفاتآز/آرمیدگی عضله/تارهای تند انقباض/تارهای تند انقباض/تعیین نوع تار/فراخوان تار عضلانی/فراخوانی ترتیبی/انقباض عضلانی/انقباض کانسنتریک/ انقباض پویا:انقباض ایزومتریک/تولید نیرو/طول سارکومر/سرعت انقباض

 از آنجایی که زیربنای واقعی حرکت عضله است از این رو فصل را با ساختار و عملکرد عضله فعال آغاز می کنیم که بر عضله اسکلتی تمرکز دارد و ساختار و عملکرد عضله اسکلتی و تارهای عضلانی و شیوه تولید حرکت در بدن را بررسی می‌کند این تفاوت ها را در انواع خاصی از فعالیت یاد می گیریم در این فصل اجزای اعضای عضله اسکلتی مرور خواهد شد تفاوت های موجود در انواع تار و تاثیر آنها بر عملکرد بدن مورد بررسی قرار می گیرد و با شیوه تولید نیرو تولید حرکت در عضلات آشنا خواهیم شد .

 فصل دوم سوخت مورد نیاز فعالیت ورزشی(انرژی و سوخت و ساز عضله):

سوبسترا های انرژی/کربوهیدرات/گلوکز/گلیکوژن/چربی/تری گلیسیرید/اسیدهای چرب/پروتئین/لیپوژنز/گلوکونئوژنز/کنترل سرعت/انرژی تولید/آنزیم محدود کننده سرعت/ذخیره شدن انرژی/فسفات پر انرژی/فسفوریلاسیون/فسفریلاسیون اکسایشی/دستگاه‌های انرژی اصلی/متابولیسم بی هوازی/متابولیسم هوازی/دستگاه ATP-PCR/کراتین کیناز/دستگاه گلیکولیز/دستگاه اکسایشی/چرخ کربس/زنجیره انتقال الکترونی/اکسایش چربی/بتا اکسایش/اکسایش پروتئین/سوخت و ساز سوبسترا/ظرفیت اکسایش عضله

در فصل دوم به عنوان سوخت فعالیت ورزشی اصول سوخت و ساز مطالعه می‌شود تولید منبع اصلی انرژی آدنوزین تری فسفات و نحوه تولید آن از غذاها از سه دستگاه انرژی مورد بحث قرار می گیرد در این فصل سوخت و ساز انرژی و سنتز ذخیره انرژی در بدن و جزئیات سه دستگاه مهم تولید انرژی تولید که ATP تولید می کند و تنظیم روابط متقابل آنها مورد بحث قرار می‌گیرد در سرانجام نقش مهم اکسیژن در حفظ ATP تولیدی ویژه انقباض مداوم عضله و انواع تار موجود در عضله اسکلتی انسان بررسی می شود.

 فصل سوم کنترل عصبی عضله فعال:

ساختار و عملکرد دستگاه عصبی/پایانه آکسونی/میانجی های عصبی/ایمپالس عصبی/موج عصبی/پتانسیل استراحتی/غشا پلاریزه/پتانسیل های شیبدار/پتانسیل های عمل/دوره تحریک ناپذیری مطلق/دوره تحریک ناپذیری نسبی/ انتشار پتانسیل عمل:غلاف میلین/ گره‌های رانویه/هدایت جهشی/قطر نورون/سیناپس/پیوستگاه عصبی عضلانی/انتقال دهنده های عصبی/پاسخ پس سیناپسی/دستگاه عصبی مرکزی/دیانسفال/دستگاه عصبی محیطی/دستگاه عصبی خودکار/دستگاه عصبی سمپاتیک/دستگاه عصبی پاراسمپاتیک/یکپارچگی حسی عضلانی/دوم عضلانی/اندام های وتری گلژی/ پاسخ حرکتی

در فصل سوم به عنوان کنترل عصبی عضلانی فعالیت ورزشی چگونگی آغاز و کنترل حرکت عضله از طریق سیستم عصبی را بررسی خواهیم کرد در این پست خواهیم دید تحریک عصبی چگونه به پاسخ و عضلانی منجر می شود همچنین پاسخ هر واحد حرکتی تکی و شیوه فراخوانی ترتیبی آن ها بسته به نیروی مورد نیاز مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین یاد خواهیم گرفت و عملکردهای بدنی چگونه به افراد اجازه می دهند تا حرکت کنند.

 فصل چهارم کنترل هورمونی فعالیت ورزشی:

دستگاه غدد درون ریز/هورمون ها گ/ترشح و غلظت پلاسمایی هورمون/حساسیت‌زدایی/عمل هورمون ها/ هورمونهای استروئیدی/هورمون های غیر استروئیدی/تنظیم هورمونی و سوخت و ساز هنگام ورزش/نقش غدد درون ریز در تنظیم متابولیسم/هیپوفیز قدامی/غده تیروئید/غدد فوق کلیه/لوزالمعده/تنظیم سوخت و ساز کربوهیدرات هنگام فعالیت ورزشی/تنظیم غلظت پلاسمایی گلوکز/گلوکز برداشتی از سوی عضله/تنظیم سوخت و ساز چربی هنگام فعالیت ورزشی/تنظیم هورمونی مایعات و الکترولیت هاهنگام فعالیت ورزشی/هیپوفیز خلفی/اسمولالیته/قشر فوق کلیه/ رقیق شدن خون

در فصل چهارم با عنوان کنترل هورمونی فعالیت ورزشی نخست دستگاه درون ریز و کنترل هورمونی است و ساز انرژی و تعادل مایعات و الکترولیت ها هنگام فعالیت های ورزشی بحث می شود در ادامه نقش دستگاه غدد درون ریز در تنظیم برخی فرایندهای فیزیولوژیایی که با فعالیت ورزشی همراه آن بررسی خواهد شد همچنین درباره نقش هورمون ها در تنظیم سوخت و ساز گلوکز و چربی ویژه سوخت و ساز انرژی و نقش سایر هورمون ها در حفظ تعادل مایعات بحث خواهیم کرد.

 فصل پنجم انرژی هزینه بر خستگی:

سنجش انرژی هزینه‌ای/کالری سنجی مستقیم/کالری سنجی غیر مستقیم/تغییر شکل هالداینی/نسبت تبادل تنفسی/محدودیت‌های کالری سنجی غیر مستقیم/سنجش‌های ایزوتوپی سوخت و ساز انرژی/انرژی هزینه در شرایط استراحتی و هنگام فعالیت ورزشی/میزان سوخت و ساز های و استراحتی/میزان سوخت و ساز هنگام فعالیت ورزشی زیر بیشینه/حداکثر ظرفیت فعالیت ورزشی هوازی/آستانه لاکتات/خستگی و دلایل آن/دستگاه‌های انرژی و خستگی/فرآوردهای سوخت و سازی و خستگی/اسید لاکتیک ، یون های هیدروژن و خستگی/خستگی عصبی-عضلانی

در این فصل با عنوان انرژی هزینه و خستگی درباره سنجش انرژی هزینه‌های تغییرات انرژی هزینه از حالت استراحتی تا شدت های گوناگون و فعالیت ورزشی و دلایل کاهش خستگی و فعالیت ورزشی را محدود می‌کند بحث خواهیم کرد در ادامه انرژی هزینه هنگام فعالیت ورزشی و خستگی و انرژی مورد نیاز برای حرکت مورد بررسی قرار می گیرد و می بینیم انرژی چگونه به شکل ATP خیره می‌شود و انرژی تولیدی و دسترسی به آن چگونه می تواند عملکرد ورزشی را محدود کند.

 فصل ششم دستگاه قلبی عروقی و کنترل آن:

قلب/جریان خون قلب/میوکاردیوم/دستگاه هدایتی قلب/گره سینوسی دهلیزی/کنترل غیر ذاتی فعالیت قلب /الکتروکاردیوگرام/آرتیمی قلب/ تاکی کاردیا/انقباض های بطنی زود هنگام/دوره های قلب/حجم ضربه ای/حجم پایان سیستولی/حجم پایان دیاستولی/کسر تزریقی/دستگاه عروقی/کنترل ذاتی جریان خون/توزیع خون سیاهرگ/کنترل هماهنگ فشارخون/بازگشت خون به قلب/حجم و ترکیب خون/هماتوکریت/خون سازی/ویسکوزیته خون

فصل ششم با عنوان دستگاه قلبی عروقی و کنترل آن به ما ساختار و عملکرد دستگاه قلبی عروقی را می آموزد قلب و رگ های خونی و خون، و بر این نکته تمرکز می‌کنیم این دستگاه چگونه همه بخش های بدن را خون رسانی کافی می‌کند تا نیازهایشان به ویژه هنگام فعالیت ورزشی تامین می شود همچنین ساختار و عملکرد دستگاه قلبی عروقی مرور خواهد شد اطلاعاتی درباره چگونگی تنظیم جریان و فشار خون ارائه خواهد شد که برای تامین نیازهای بدن ضروری می باشد . نقش دستگاه قلب و عروق در اکسیژن رسانی و مواد غذایی به سلول های بدن و دفع فراورده‌های زائد از جمله دی اکسید کربن مورد بحث قرار می‌گیرد.

 فصل هفتم دستگاه تنفسی و تنظیم آن:

تهویه ریوی/دم/بازدم/حجم های ریوی/حجم جاری/ظرفیت حیاتی/حجم‌باقیمانده/ظرفیت کل ریوی/انتشار ریوی/فشار سهمیه گازها/فشار تنفسی/قانون هنری/تبادل گاز در هوا حبابچه‌ها/ظرفیت انتشار اکسیژن/تبادل دی اکسید کربن/انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن در خون/اشباع هموگلوبین/ظرفیت حمل اکسیژن در خون/تبادل گاز در عضله/انتقال اکسیژن در عضله/دی اکسید کربن دفعی/تنظیم تهویه ریوی

در فصل هفتم با عنوان دستگاه تنفس و تنظیم آن به بحث درباره مکانیک و تنظیم تنفس فرایند تبادل گاز در ریه ها و در عضلات و انتقال اکسیژن و دی‌اکسید کربن در خون می پردازد . به تنظیم خون در دامنه خیلی باریکی نیز در همین فصل اشاره می شود نقشه دستگاه تنفسی و در هنگام فعالیت ورزشی بررسی می کنیم.

فصل هشتم پاسخ قلبی-تنفسی به فعالیت شدید ورزشی:

تواتر قلبی استراحتی/تواتر قلبی هنگام فعالیت ورزشی/توجیه های افزایش حجم ضربه ای/برون ده قلبی/پاسخ هماهنگ قلب به فعالیت ورزشی/مقاومت تام محیطی/توزیع مجدد خون هنگام فعالیت ورزشی/ انحراف قلبی-عروقی/محتوای اکسیژن/حجم پلاسما/تهویه ریوی هنگام فعالیت ورزشی پویا/بی‌نظمی‌های تنفسی/تنگی نفس/پر تهویه‌ای/معادل تهویه اکسیژن/آستانه تهویه ای/محدودیت‌های تنفسی/تنظیم تنفسی تعادل اسیدی-بازی

در فصل هشتم با عنوان پاسخ قلبی-تنفسی و فعالیت ورزشی کوتاه مدت تغییرات قلبی-عروقی و تنفسی مورد بحث قرار می‌گیرد که در پاسخ به این وهله فعالیت ورزشی کوتاه مدت رخ می‌دهد و در ادامه به محدودیت‌های اشاره می‌شود که این دستگاه می‌تواند بر توانایی حفظ فعالیت‌های ورزشی هواسی اثر بگذارند.

فصل نهم اصول تمرین فعالیت ورزشی:

قدرت عضلانی/توان عضلانی/ استقامت عضلانی/توان هوازی/توان بی هوازی/ویژگی اصلی/ویژگی اصلی فردی/اصل برگشت پذیری/اصل اضافه باز فزاینده/اصل دیگر گونی/ افزایش قدرت هایپرتروفی و توان/ انواع تمرین مقاومتی/تمرین مقاومتی با انقباض ایستا/تمرین استنتریک/ تمرین ایزوکنتیک/پلایومتریک/تحریک الکتریکی/پایداری مرکزی و قدرت/ برنامه های تمرین توان هوازی و بی هوازی/شدت تناوب به فعالیت ورزشی/تواتر تمرین در هفته/تمرین فارتلک/تمرین تناوبی دایره ای

اصولی که در این فصل ارائه می‌شوند می‌توانند برای به حداکثر رساندن سازگاریهای فیزیولوژیایی به تکرار فعالیت ورزشی استفاده شود در این فصل اصول کلی تمرین و واژه شناسی مورد استفاده برای تشریح این اصول بررسی خواهد شد سپس درباره بخش‌‌های ضروری تمرین مقاومتی موفقیت‌آمیز و برنامه‌های تمرین هوازی و بی هوازی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

 فصل دهم سازگاری های ناشی از تمرین مقاومت:

تمرین مقاومتی و افزایش آمادگی عضلانی/ساز و کار افزایش قدرت عضله/کنترل عصبی افزایش قدرت/مهار خود به خودی/هایپرتروفی عضلانی/هایپرتروفی مزمن/هایپرپلازی تار/هماهنگی فعال شدن عصبی و هایپرتروفی تار/آتروفی عضله و کاهش قدرت ناشی از بی فعالیتی/تغییرات در نوع تار/گرفتگی و کوفتگی های عضلانی/کوفتگی حاد عضلانی/کوفتگی عضلانی تاخیری/آسیب ساختاری/واکنش التهابی/توالی رویدادها در کوفتگی عضلانی تاخیری/کوفتگی عضلانی تاخیری و عملکرد/کاهش آثار منفی گرفتگی عضلانی تاخیری/گرفتگی‌های عضلانی ناشی از فعالیت ورزشی/تمرین مقاومتی ویژه افراد خاص/تفاوت های جنسی و سنی/تمرین مقاومتی ویژه رشته های ورزشی

فصل دهم با عنوان سازگاری ها با تمرین مقاومتی در مورد ساز و کارهایی بحث می‌شود که از راه آنها قدرت عضلانی و استقامت عضلانی می تواند در پاسخ به تمرین مقاومتی افزایش یابند بعلاوه نقش تمرین‌های مقاومتی در افزایش قدرت عضلانی و گسترش عملکرد ورزشی بررسی می‌شود چگونگی افزایش قدرت عضلانی از راه سازگاری های عضلانی و عصبی از عواملی که می تواند به آسیب و گرفتگی عضلانی منجر شود اهمیت تمرین های مقاومتی در سلامتی و ورزش صرف نظر از سن و جنس نیز بررسی خواهد شد.

 فصل یازدهم سازگاری ها و تمرینات هوازی و بی هوازی:

سازگاری با تمرین های هوازی/ارزیابی ظرفیت استقامت قلبی-تنفسی/حداکثر ظرفیت استقامتی/ظرفیت استقامتی زیر بیشینه/دستگاه انتقال اکسیژن/سازگاری های قلبی-عروقی/ اندازه قلب/هایپرتروفی قلبی/تواتر قلبی/تواتر قلبی استراحتی/تواتر قلبی زیر بیشینه/حداکثر تواتر قلبی/تعامل های بین تواتر قلبی و حجم ضربه ای/بازیافت تواتر قلبی/نسبت مویرگ به تار/تفاوت اکسیژن خون سرخرگی-سیاهرگی/سازگاری در عضله/آنزیم های اکسایشی/سازگاری های سوخت و سازی/حداکثر اکسیژن مصرفی/عوامل موثر در پاسخ فرد به تمرین هوازی/وراثت/سازگاری ها با تمرین بی هوازی/تغییرات در توان بی هوازی و ظرفیت بی هوازی/سازگاری ها در دستگاه انرژی/سازگاری ها در دستگاه ATP-PCR/سازگاری ها در دستگاه گلیکولیز

سرانجام در این فصل با عنوان سازگاری ها با تمرین هوازی و بی هوازی به بحث درباره تغییرات در دستگاه های گوناگون بدن پرداخته می‌شود که پیامد اجرای فعالیت بدنی منظم با ترکیب های متفاوتی از شدت و مدت فعالیت ورزشی هستند سازگاری هایی که در دستگاه فیزیولوژیایی رخ می دهند سرانجام به افزایش ظرفیت فعالیت ورزشی بر عملکرد ورزشی منتهی می‌شود که با تمرین این دستگاه‌های در معرض آن قرار می‌گیرند جنبه اختصاصی دارد.

تا کنون دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید...